Czas na zreferowanie i zaplanowanie

Jak co roku o tej porze we wszystkich  kołach łowieckich w Polsce, odbywają się zebrania sprawozdawcze z działalności za ubiegły rok gospodarczy.

 Tak też w naszym kole 21 kwietnia 2013 roku, w „Hubertówce” odbyło się posiedzenie wszystkich członków. W zebraniu oprócz myśliwych, uczestniczyli także kandydaci na myśliwych. Posiedzenie otworzył Prezes koła – kol. Henryk Górecki, po czym poprosił zebranych o uczczenie minutą ciszy dwóch Kolegów, którzy odeszli do Krainy Wiecznych Łowów, tj. śp. Tadeusza Warzechę i śp. Józefa Targosza. Obradami kierował kol. Jacek Folga. W trakcie prac głos zabrali poszczególni członkowie zarządu.Kol. Prezes podsumował działalność koła za miniony rok gospodarczy, wskazując na mocne i słabe strony naszej organizacji. Omówił strategię działania na kolejny rok i lata następne. Z kolei Łowczy – kol. Krzysztof Piotrowski omówił gospodarkę łowiecką. W swojej wypowiedzi wiele miejsca poświecił występującym szkodom łowieckim w uprawach oraz przedstawił plan działań zapobiegawczych w nadchodzącym sezonie. Po nim głos zabrał Skarbnik – kol. Władysław Piętak, który zapoznał wszystkich zebranych z kondycją finansową koła. Zaakcentował, że ilość szkód łowieckich, może w znaczący sposób zaważyć na stanie finansowym koła. Natomiast Sekretarz – kol. Elżbieta Pełkowska przedstawiła sytuację kancelaryjną, proponując nowe rozwiązania. Całość pracy Zarządu została pozytywnie oceniona przez Komisję Rewizyjną, w imieniu której sprawozdanie zreferował przewodniczący – kol. Piotr Bobik.W dyskusjach wiele uwagi poświęcono problematyce występującego kłusownictwa. Burzliwie dyskutowano nad sposobami rozwiązań. Nadto ogrom czasu poświęcono planom związanym z naszym lokum. Padło bardzo dużo propozycji i pytań. Zwrócono uwagę, że działalność koła w bardzo dużej mierze skierowana jest na pomoc rolnikom w ochronie ich upraw.Zebranie przebiegło w miłej i przyjaznej atmosferze. Wszyscy rozeszli się z nadzieją, że konstruktywna praca przyniesie oczekiwane rezultaty. 

 

 

Piotr Bobik

 « powrót

Wykonanie strony: Ernest Bobik Ernest Bobik
Prowadzący stronę: Piotr Bobik