Obwód Koła Łowieckiego

Teren naszego łowiska aktualnie oznaczony jest nr 116. Potocznie jego nazwa brzmi "Żabi Kraj". Powierzchnia tego obwodu wynosi 4960 ha i rozciąga się na terenie trzech gmin w woj. małopolskim, tj. gminy Spytkowice, Brzeźnica i Tomice. Od strony zachodniej obwód graniczy z dużą powierzchnią stawów rybnych znajdujących się na terenie gminy Zator. Od strony północnej obwód w naturalny sposób odgraniczony jest rzeką Wisłą. Natomiast od strony południowej granica koła "Hubert" styka się z granicą obwodu łowieckiego, dzierżawionego przez koło łowieckie "Knieja" z Wadowic. Z kolei od strony wschodniej graniczymy z obszarem, na którym opiekę sprawuje koło łowieckie "Mewa" z siedzibą w Brzeźnicy.

 

 


Nasz obwód łowiecki położony jest w terenie pagórkowatym, w którym lasy zajmują ok. 600 ha, co daje ok. 18% powierzchni leśnej. Jest ona podzielona na kilka obszarów, co ilustrują poniższe zdjęcia.

 


Natomiast pozostałą część powierzchni stanowią pola, na których mieszkańcy prowadzą gospodarkę rolną, cześć też stanowi nieużytki w postaci niewielkich zagajników.


Teren łowiska jest bardzo urozmaicony pod względem ukształtowania i flory. Nieduża powierzchnia leśna, stosunkowo mocno rozparcelowana powierzchnia upraw rolnych, jak również znaczna ilość wody w zbiornikach, przyczynia się do kształtowania fauny. To wszystko sprawia, że w naszym łowisku możemy spotkać takie gatunki zwierząt łownych jak: sarna, zając, bażant, kuropatwa, dzika gęś, kaczka, łysek oraz lis i kuna. Zdarza się, choć rzadko spotkać dzika.


 

Piotr Bobik


Wykonanie strony: Ernest Bobik Ernest Bobik
Prowadzący stronę: Piotr Bobik