Gospodarka

Koło łowieckie "Hubert" prowadzi gospodarkę na terenie niespełna 5000 ha. Do dyspozycji wszystkich myśliwych jest wybudowany domek myśliwski.

 

Dla zapewnienia racjonalnej gospodarki w celu utrzymania i wzrostu populacji zwierzyny, wykonywanych jest szereg zabiegów, między innymi myśliwi uprawiają poletka zwłaszcza z kukurydzą. Na czas okresu zimowego, w trzech magazynach, gromadzona jest karma dla zwierząt. Pierwszy z magazynów usytuowany jest przy domku myśliwskim w Pólwsi, drugi przy leśniczówce Bachowice - Kaniów, natomiast trzeci przy akwenie "Kasztelan" w Spytkowicach.Ponadto na terenie koła jest wybudowanych 11 paśników, z których dokarmiana jest stosunkowo licznie występująca sarna. Rozmieszczone one są w ośmiu miejscowościach. Z kolei dla bażantów wybudowanych zostało ok. 50 tzw. podsypów. Rozlokowane one są na terenie zagajników i pól. W obwodzie zostało również wybudowanych 15 ambon, które najczęściej wykorzystuje się do obserwacji zwierząt i eliminacji szkodnika.

 

Poprzez zabiegi w tworzenie urządzeń łowieckich, myśliwi na terenie obwodu zapewniają utrzymanie optymalnych warunków do bytowania zwierzyny łownej, co w rezultacie przyczynia się do zapewnienia równowagi gatunków, jak również jej ochrony. Nieodzownym elementem gospodarowania jest dokarmianie zwierząt. W to przedsięwzięcie włącza się każdy myśliwy i kandydat na członka, któremu został przydzielony teren, w celu dokarmiania i ochrony zwierząt. Paśniki i podsypy są systematycznie zaopatrywane w karmę, pochodzącą z różnych źródeł. Każdy z członków koła ma również obowiązek podejmować działania, które mają na celu przeciwdziałać szkodnikom. Do pomocy spośród członków koło łowieckie wybrało strażnika łowieckiego - kol. Stanisława Kawę. Aktywnie uczestniczy on w zwalczaniu m.in. kłusownictwa, a w razie zaistnienia potrzeby, w te działania angażowana jest również Policja. Dużą uwagę koło przywiązuje do współpracy z organizacjami samorządowymi, społecznymi oraz społecznością lokalną i młodzieżą szkolną. Poza tym członkowie koła czynnie włączają się w prace zalesieniowe na terenie naszego obwodu łowieckiego oraz angażują się w ochronę środowiska naturalnego. Te wszystkie zabiegi sprawiają, iż populacja zwierzyny w naszym obwodzie utrzymuje się na zadawalającym poziomie.

 

Piotr Bobik

Wykonanie strony: Ernest Bobik Ernest Bobik
Prowadzący stronę: Piotr Bobik