Jak zostać myśliwym?

Sierpień, to dla myśliwych  początek sezonu łowieckiego w danym roku gospodarczym, a to dlatego, że właśnie wtedy rozpoczynają się polowania zbiorowe, przede wszystkim na kaczki i podobne ptactwo wodne.Myśliwi we współ ze swoimi kolegami zaczynają przygodę łowiecką, obcując z przyrodą i naturą - w zasadzie aż do końca marca przyszłego roku.
W tym właśnie okresie bardzo wiele osób pyta, co trzeba zrobić, żeby być myśliwym? Obraz kariery łowieckiej często ukazywany jest stereotypowo, jako szereg procedur, bardzo kosztownych i zarezerwowanych tylko dla  „wybranych”. Nic bardziej mylnego. Myśliwym w zasadzie może zostać każdy człowiek – bez względu na to, jaki status społeczny piastuje. Ustawa „Prawo łowieckie” z dnia 13 października 1995 roku w artykule 32 dokładnie określa, kto może zostać członkiem Polskiego Związku Łowieckiego. Kiedy spojrzymy do tego zapisu, dostrzeżemy, że w zasadzie każdy kto nie był karany za określone przestępstwa, może nim zostać. Słowo „może” bierze się stąd, że osoba musi „chcieć”, a więc bez wątpienia musi być zdecydowana, że na pewno chce zostać myśliwym. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta. Kandydat na członka PZŁ musi odbyć staż kandydacki, w trakcie którego wykonuje w zasadzie wszystkie zadania przynależne myśliwemu. Wciągu całego roku uczestniczy również w polowaniach - bez prawa strzelania zwierzyny, zdobywając wiedzę przede wszystkim praktyczną, ale także teoretyczną, którą w przyszłości wykorzysta jako myśliwy. Praktyka wykazuje, że osoby, które nie są zdecydowane, czy są pasjonatami łowiectwa, w trakcie odbywania stażu, pod wpływem nałożonych obowiązków i zadań - rezygnują. Warto zaznaczyć, że ilość zadań i obowiązków jest oczywiście dla „chcącego” bez większych problemów do zrealizowania. Jaki zakres zadań czeka na kandydata? Na ten temat można przeczytać w uchwale Naczelnej Rady Łowieckiej. Kandydat realizuje wytyczone zadania pod bacznym okiem doświadczonego myśliwego - opiekuna stażysty, który zawsze służy swoją radą i pomocą.


Gdzie można odbyć taki staż? Najczęściej odbywanie stażu kandydackiego na członka Polskiego Związku Łowieckiego, ma miejsce w kołach łowickich oraz Ośrodkach Hodowli Zwierzyny (OHZ), działających przy Zarządach Okręgowych PZŁ. Osoba, która chce odbyć staż w kole, zgłasza się do przedstawiciela Zarządu Koła i tam uzyskuje wszelkie informacje na temat złożenia wymaganych dokumentów i dopełnienia innych formalności z tym związanych. Kandydat otrzymuje wtedy książeczkę stażysty, w której ewidencjonowany będzie przebieg  całego stażu oraz zostaje poinformowany kto jest jego opiekunem. Jeśli zainteresowany chce odbyć staż kandydacki w Ośrodku Hodowli Zwierzyny, wtedy zgłasza się do szefa wybranego przez siebie ośrodka, lub nawiązuje kontakt z najbliższym Zarządem Okręgowym, gdzie uzyska informacje, w którym ośrodku taki staż może odbyć.


Rok szybko mija – po tym czasie przychodzi czas na szkolenie i egzamin. Stażysta po roku czasu otrzymuje informację o zaliczeniu, bądź nie zaliczeniu stażu. Taka też informacja trafia do Zarządu Okręgowego właściwego dla miejsca zamieszkania stażysty. Zaliczenie stażu oznacza, że kandydat może przystąpić do egzaminu, uprzednio uczestnicząc w stosownym szkoleniu organizowanym przez Zarządy Okręgowe. Egzamin składa się z części teoretycznej, tj. rozwiązanie testu pisemnego i odpowiedzi ustnej na zadawane pytania oraz praktycznej – na strzelnicy, gdzie należy wykazać się umiejętnościami strzeleckimi. Pozytywny wynik z obydwu części, daje możliwość wstąpienia w szeregi Polskiego Związku Łowieckiego. Kandydat składa więc do ZO stosowne dokumenty, w tym deklarację członkowską wraz z potwierdzeniem uiszczenia składki - tytułem wpisowego. Po pozytywnym rozpatrzeniu deklaracji, osoba otrzymuje dokumentację potwierdzającą przynależność do Polskiego Związku Łowieckiego, co jest równoznaczne z tym, że jest myśliwym.


Po zdanych egzaminach i otrzymaniu legitymacji członka PZŁ, kolejnym etapem jest zdobycie zezwolenia na posiadanie broni. W tym celu zainteresowany składa stosowne podanie do właściwej ze względu na miejsce zamieszkania Komendy Wojewódzkiej Policji. W nim przede wszystkim określa jaką broń myśliwską i ile sztuk jednostek chciałby mieć w swoim posiadaniu, uzasadniając takową potrzebę. Po upływie ok. miesiąca,  Komendant KWP wydaje stosowną decyzję, która jest podstawą do posiadania broni. Wtedy to przychodzi moment wyboru i zakupu broni. Możliwości wyboru mamy wiele, tutaj decyduje przede wszystkim kondycja finansowa. Przedział cenowy jest ogromny, możemy nabyć dobrą broń  za 500zł, ale i również za 50 tysięcy złotych.


Kiedy już mamy odpowiednie wyposażenie, możemy udać się na łowy. Nowo przyjęty myśliwy zwykle jeszcze nie należy do żadnego koła łowieckiego. Na tym etapie trzeba będzie się określić, na jakich zasadach zamierzam polować, to znaczy, czy jako członek PZŁ tzw. niestowarzyszony (nie będący  członkiem koła), czy też jako członek konkretnego koła łowieckiego. Myśliwy tzw. niestowarzyszony, swoją pasję łowiecką może realizować w ograniczonym zakresie. Nie ma on swojego obwodu łowieckiego, a więc w zasadzie może polować tylko tam, gdzie go ktoś z kolegów myśliwych zaprosi. Zupełnie inaczej to wygląda w przypadku myśliwego, który jest członkiem koła. Tutaj możliwości są o wiele większe, chociażby w zakresie prawa do polowań indywidualnych. Warto w tym miejscu podkreślić, że po odbyciu stażu kandydackiego w kole, w żadnym wypadku nie jesteśmy jego członkami. Myśliwy, który odbył staż w danym kole, nie ma również gwarancji, że zostanie przyjęty w jego szeregi.


Osoby, które chciałyby powiększyć grono myśliwych, zachęcam do pogłębienia swojej wiedzy z tego zakresu. Na temat łowiectwa i myślistwa można poczytać sięgając po  fachową książkę, czy czasopismo, ale także przeglądając portale internetowe.  Z tej dziedziny dostępnych jest wiele materiałów. Mam nadzieje, że każdy znajdzie coś dla siebie. Ważne, aby każdy, kto zapragnie zostać myśliwym, miał na uwadze przede wszystkim troskę o naturę oraz dobro zwierzyny. Tylko taka postawa zapewni, iż w przyszłości będziemy mogli nie tylko czerpać radość z polowania, ale również zachwycać się pięknem otaczającej nas przyrody.   

      

Piotr Bobik

 « powrót

Wykonanie strony: Ernest Bobik Ernest Bobik
Prowadzący stronę: Piotr Bobik